صفحات

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه

کم کم زمان نیامدنت رسیده

وآن قدر هم رسیده است
که هر چه می بینم کال است.

۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

سرگرمی تازه ای ندارند پروانه ها
عادت کرده اند روی گلها بنشینند       وکمی پروازکنند
در فرصتی مناسب        خود را به نخستین باد می سپارند    وپرپر می شوند