صفحات

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

چگونه بگویم از چشمم رفته ای
که هنوزدردلم تکان نخورده ای
هیچ نظری موجود نیست: